Skip to content

Tag: ołówkowaty stolec

Wpływ masowego badania przesiewowego i leczenia mezoendemicznej transmisji malarii w Timorze Zachodnim we wschodniej części Indonezji

1 rok ago

274 words

Masowe badania przesiewowe i leczenie (MST) mają na celu zmniejszenie ryzyka malarii w społecznościach poprzez identyfikację i leczenie osób zakażonych bez względu na chorobę. Metody W randomizowanym badaniu klinicznym oceniano częstość występowania malarii zi bez MST. Klastry randomizowano do 3, 2 lub bez interwencji MST: MST3, 6 klastrów (156 gospodarstw domowych / 670 osób); MST2,…

Infliksymab i metotreksat w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów ad 5

1 rok ago

513 words

Kombinacja infliksymabu i metotreksatu miała również znacznie większy wpływ na funkcję swoistą dla zapalenia stawów, ocenioną w Kwestionariuszu oceny zdrowia, niż leczenie samym metotreksatem (ryc. 2). Ponadto, na ogół kombinacja miała również znacznie większy wpływ na wyniki dla fizycznego składnika SF-36 niż sam metotreksat (Figura 2). Chociaż ani metotreksat sam, ani infliksymab plus metotreksat nie…

Polityka konfliktu interesów dla badaczy w badaniach klinicznych ad 5

1 rok ago

334 words

Dlatego uważamy, że naukowcy uniwersyteccy prowadzący badania kliniczne powinni mieć wyższy standard niż naukowcy zatrudnieni w komercyjnych organizacjach. Na podstawie naszych ustaleń sugerujemy, aby badacze uniwersyteccy i pracownicy nie mogli przechowywać akcji, opcji na akcje lub stanowisk decyzyjnych w firmie, która może wydawać się być dotknięta ich badaniami klinicznymi. Spośród 10 badanych szkół medycznych tylko…

Astma: Epidemiologia, terapia przeciwzapalna i przyszłe trendy ad

1 rok ago

327 words

Wydaje się zatem, że zachęcanie recenzentów do świadomego przyjmowania przeciwstawnych stanowisk wydaje się być nieproduktywne. Pozostaje do trzeciego rozdziału w tej grupie, który dotyczy przyszłych trendów w stosowaniu kortykosteroidów, aby zapewnić zrównoważoną perspektywę. Opracowano nowe środki przeciwzapalne do leczenia astmy i omówiono je w końcowych trzech rozdziałach. Wszystkie trzy są znakomitymi streszczeniami aktualnych informacji o…

Zapobieganie złamaniu stawu biodrowego u osób w podeszłym wieku z zastosowaniem ochraniacza na biodra czesc 4

1 rok ago

535 words

Złamania zostały prospektywnie zarejestrowane podczas badania, tak że główni badacze w Instytucie Badań nad Promocją Zdrowia zostali poinformowani o nowym złamaniu tak szybko, jak to możliwe, po jego wystąpieniu. Ponadto pod koniec badania koordynatorzy badań w każdym ośrodku opieki zdrowotnej dokonali retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej pacjentów w celu sprawdzenia kompletności danych dotyczących wszelkich złamań. Każde…

Metyloprednisolon w postaci intraceptyny do stosowania w nadmiernej nerwobólu poopryszczkowym czesc 4

1 rok ago

116 words

Stężenie interleukiny-8 w supernatancie mierzono za pomocą testu immunoenzymatycznego (Toray-Fuji Biochemicals, Tokio, Japonia). Niższy limit wykrywania interleukiny-8 w tym teście wynosił 3,0 pg na mililitr, aw naszym laboratorium, współczynniki testu wewnętrznego i między testami zmienności były mniejsze niż 5 procent i mniej niż 8 procent, odpowiednio. Analiza statystyczna Oceniliśmy różnice między badanymi grupami za pomocą…

Porównanie toksyczności górnego odcinka przewodu pokarmowego rofekoksybu i naproksenu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów czesc 4

1 rok ago

482 words

Hipotezy wtórne wskazywały, że ryzyko potwierdzonych powikłanych zdarzeń (perforacja, niedrożność i ciężkie krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego) oraz ryzyko zarówno potwierdzonych, jak i niepotwierdzonych zdarzeń z górnego odcinka przewodu pokarmowego byłyby mniejsze u pacjentów przyjmujących rofekoksyb. Analizę proporcjonalnych zagrożeń Cox zastosowano do porównania efektu leczenia; obecność lub nieobecność w przeszłości zdarzeń ze strony przewodu…

Choroby związane z chorobą u krewnych pacjentów z hemochromatozą cd

1 rok ago

205 words

Porównania dotyczące stężenia ferrytyny (i wieku, kiedy wartości nie były normalnie rozłożone) przeprowadzono za pomocą testów nieparametrycznych Kruskala-Wallisa i Manna-Whitneya. 18 Wszystkie podane wartości P są dwustronne. Częstość zachorowalności została porównana za pomocą analizy chi-kwadrat.18 Regresja logistyczna została wykorzystana do przetestowania zgodności w odniesieniu do zachorowalności.18 Zachorowalność w tej analizie została zdefiniowana jako obecna, jeśli…

Rasowe dysproporcje w dostępie do transplantacji nerek – klinicznie odpowiednie lub z powodu niedostatecznego wykorzystania lub nadużywania ad

1 rok ago

569 words

Poproszono ich o ocenę 18 współistniejących zaburzeń, które zostały uwzględnione w naszych kryteriach jako krytyczne , jeżeli samo zaburzenie uczyniłoby transplantację niewłaściwą; Znaczące , jeśli zaburzenie, w połączeniu z kilkoma podobnie ocenianymi zaburzeniami, często sprawiłoby, że transplantacja byłaby niewłaściwa; lub przypadkowe , jeśli zaburzenie, samodzielnie lub w połączeniu z innymi zaburzeniami, ogólnie nie uczyniłby transplantacji…