Skip to content

Atowakwon i azytromycyna do leczenia babeszjozy ad

1 rok ago

518 words

Zapisy odbywały się w okresie największej transmisji (od maja do września) każdego roku w okresie od 1995 r. Do 1998 r. Po uzyskaniu pisemnej świadomej zgody od pacjentów uzyskano wywiad chorobowy i przeprowadzono badanie fizykalne. Zastosowano wystandaryzowany kwestionariusz w celu uzyskania informacji na temat objawów.17 Badania laboratoryjne przeprowadzono w Centrum Zdrowia Uniwersytetu w Connecticut i obejmowały badanie mikroskopowe wybarwionych Giemsy cienkich plamek krwi, próba amplifikacji Baba. DNA mikroti i ocena reaktywności serologicznej względem Bab. antygeny mikroti, Borrelia burgdorferi i Ehrlichia equi. Przeprowadzono również testy dla dwóch ostatnich mikroorganizmów, które są czynnikami choroby z Lyme i ludzkiej granulocytowej erlichiozy, ponieważ te infekcje są przenoszone przez ten sam kleszcz, który przenosi Bab. infekcja mikroti (Ixodes dammini, znana również jako I. scapularis) oraz dlatego, że łączenie z tymi mikroorganizmami może wystąpić zarówno u kleszczy, jak i u ludzi. Losowe przydzielanie kolejnych kwalifikujących się pacjentów do jednego ze schematów leczenia przeprowadzono w każdym miejscu badania bez blokowania i przy użyciu tabeli liczb losowych zapewniających, że około dwie trzecie badanych w każdym z badanych miejsc otrzymywało atowakwon (Mepron, Glaxo Wellcome, Research Triangle Park, NC) w dawce 750 mg co 12 godzin i azytromycyna (Zithromax, Pfizer, Nowy Jork) w dawce 500 mg w dniu i 250 mg dziennie, a około jedna trzecia otrzymywała klindamycynę (Cleocin, Pharmacia I Upjohn, Bridgewater, NJ) w dawce 600 mg co 8 godzin i chininy w dawce 650 mg co 8 godzin. Wszystkie antybiotyki podawano doustnie przez siedem dni. Osobników poproszono o wypełnienie standardowego dzienniczka objawów, w tym o ewentualnych niepożądanych reakcjach na badane leki. Wizyty kontrolne zaplanowano na tydzień, dwa tygodnie oraz jeden, trzy i sześć miesięcy po zakończeniu terapii, a następnie co miesiąc, aż do ustąpienia objawów i ustąpienia parazytemii (co udokumentowano przez zabarwienie rozmazów krwi i amplifikację DNA ).
Badani byli włączani do badania, jeśli mieli następujące objawy: objawy zgodne z obecnością babeszjozy; dodatnia reaktywność serologiczna względem Bab. antygen mikroti (zwiększenie o współczynnik równy cztery w miano przeciwciał Babrot microti, zgodnie z testem pośredniego przeciwciała fluorescencyjnego, w próbkach surowicy otrzymanych podczas faz ostrych i rekonwalescencji, lub miano przeciwciał większe niż 1: 1024); i dowody Baba. pasożyty microti na rozmazanym krwią Giemsa rozmazie krwi lub wykryciu Baba. DNA mikroti w próbce krwi (przez amplifikację reakcji łańcuchowej polimerazy [PCR]). Pacjenci zostali wykluczeni z badania, jeśli mieli chorobę niemowlęcą, która była zagrażająca życiu (charakteryzująca się encefalopatią, wstrząsem, zastoinową niewydolnością serca, obrzękiem płuc, rozlaną wewnątrznaczyniową koagulacją lub niewydolnością nerek), wymagała transfuzji wymiennej lub wentylacji wspomaganej, miała uczulenie na jeden z badanych leków, lub mieli 18 lat lub młodsi. Rozpoznanie ostrej boreliozy wymagało albo diagnozy lekarza dotyczącej rumienia wędrującego (definiowanej jako powiększająca się rumieniowata wysypka o średnicy .5 cm) albo objawów zgodnych z obecnością choroby z Lyme, któremu towarzyszy czterokrotny wzrost Borr
[patrz też: kostniak zatoki czołowej, anatomia gardła, malaria mózgowa ]
[przypisy: ekrany bezszwowe, aflibercept, benfotiamina ]
[patrz też: karolina debczynska, pcuz polkowice, histiocytoza ]

0 thoughts on “Atowakwon i azytromycyna do leczenia babeszjozy ad”